β-aspartyl

β-aspartyl
Misnomer for 1-(β-asparagino)-N-acetylglucosamine or 1-(β-aspartamido)-N-acetylglucosamine, or, formally, 1-(β-l-aspartamido)-N-2-acetamido-1,2-dideoxy-β-d-glucose; a compound of N-acetylglucosamine and asparagine, linked via the amide nitrogen of the latter and carbon-1 of the former. An important structural linkage in many glycoproteins. Elevated levels are found in certain cases of progressive mental retardation.

Medical dictionary. 2011.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • aspartyl — noun The univalent radical obtained by removal of a hydrogen atom from the carboxylic acid group of aspartic acid …   Wiktionary

  • aspartyl — The aminoacyl radical of aspartic acid. * * * as·par·tyl ə spärt əl, as pär .tēl n the amino acid radical or residue OCCH2CH(NH2)CO of aspartic acid abbr. Asp * * * as·par·tyl (ə spahrґtəl) the acyl radical of aspartic acid …   Medical dictionary

  • aspartyl — as·par·tyl …   English syllables

  • aspartyl — noun see aspartoyl …   Useful english dictionary

  • Beta-aspartyl-N-acetylglucosaminidase — In enzymology, a beta aspartyl N acetylglucosaminidase (EC number|3.2.2.11) is an enzyme that catalyzes the chemical reaction:1 beta aspartyl N acetyl D glucosaminylamine + H2O ightleftharpoons L asparagine + N acetyl D glucosamineThus, the two… …   Wikipedia

  • α-aspartyl- — α aspartil statusas T sritis chemija apibrėžtis Grupė. formulė HOOCCH₂CH(NH₂)CO– atitikmenys: angl. α aspartyl rus. α аспартил ryšiai: sinonimas – 2 amino 3 karboksipropanoil …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • β-aspartyl- — β aspartil statusas T sritis chemija apibrėžtis Grupė. formulė HOOCCH(NH₂)CH₂CO– atitikmenys: angl. β aspartyl rus. β аспартил ryšiai: sinonimas – 3 amino 3 karboksipropanoil …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • DARS (gene) — Aspartyl tRNA synthetase Identifiers Symbols DARS; DKFZp781B11202; MGC111579 External IDs …   Wikipedia

  • DNPEP — Aspartyl aminopeptidase Identifiers Symbols DNPEP; ASPEP; DAP External IDs OMIM …   Wikipedia

  • ASPH — Aspartate beta hydroxylase, also known as ASPH, is a human gene.cite web | title = Entrez Gene: ASPH aspartate beta hydroxylase| url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=gene Cmd=ShowDetailView TermToSearch=444| accessdate = ] PBB… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”