anisodont

anisodont
an·iso·dont (an-iґso-dont) [anis- + Gr. odous tooth] 1. one who has unequal, asymmetric teeth. 2. an animal having irregular, asymmetric teeth, as in certain reptiles.

Medical dictionary. 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • anisodont — an|isodọnt,   Zoologie: verschiedenzähnig, heterodont …   Universal-Lexikon

  • anisodont — an|is|odọnt [zu gr. ἀνισος = ungleich u. gr. ὀδους, Gen.: ὀδοντος = Zahn]: mit verschiedenartigen Zähnen ausgestattet (z. B. vom menschl. Gebiß) …   Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke

  • anisodont — an|iso|dont* <zu gr. odoús, Gen. odóntos »Zahn«> svw. ↑heterodont …   Das große Fremdwörterbuch

  • anizodont — ANIZODÓNT, Ă adj. heterodont. (< germ. anisodont) Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN …   Dicționar Român

  • aniso... — an|iso..., An|iso..., vor Vokalen meist anis..., Anis... <aus gleichbed. gr. ánisos zu a(n) »nicht, un « u. ísos »gleich«> Wortbildungselement mit der Bedeutung »ungleich, unterschiedlich«, z. B. Anisogamie, anisodont …   Das große Fremdwörterbuch

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”